Dyrektora Instytutu Ekspertyz Medycznych z dnia 07 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Specjalisty w Zakładzie Prawa Medycznego Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi

Na podstawie art. 43 ust. 6 w zw. z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 Statutu Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi (Dz. u. z 2021 r., poz. 239), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Specjalisty w Zakładzie Prawa Medycznego Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi (konkurs o numerze identyfikacyjnym 3/ZPM).
Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.
Termin składania dokumentów: 23 grudnia 2022 r.
Treść ogłoszenia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
– podania o zatrudnienie, zawierającego numer identyfikacyjny konkursu,
– życiorysu z opisem przebiegu zatrudnienia, działalności naukowej i dydaktycznej,
– odpisu dokumentu dyplomu stwierdzającego posiadanie ukończonych studiów wyższych na kierunku prawo,
– listy publikacji,
– kopii certyfikatów zawodowych,
– kopii certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego,
– oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych,
– oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne lub skarbowe,
– oświadczenia o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim podaniu o zatrudnienie oraz załączonych do niego dokumentach dla potrzeb postępowania konkursowego i zatrudnienia w IEM w Łodzi”.

§ 3

Dokumenty należy przesłać w formie plików doc, docx lub pdf na adres: iem@iem.gov.pl.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora IEM z dnia 07 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Specjalisty w Zakładzie Prawa Medycznego Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi 3ZPM