Dyrektora Instytutu Ekspertyz Medycznych z dnia 29 września 2022 roku w sprawie uzupełniających wyborów do Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Medycznych oraz powołania Komisji wyborczej
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 oraz § 3 ust. 1-4 Zarządzenia nr 1E/2022 Dyrektora Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi z dnia 03.01.2022 r., w sprawie regulaminu wyborów do rady naukowej Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi, zarządzam, co następuje:
§ 1
Zarządzam uzupełniające wybory do Rady naukowej Instytutu Ekspertyz Medycznych na dzień 17 października 2022 r. g 15.00, w siedzibie Instytutu Ekspertyz Medycznych na wolne jedno stanowisko w Radzie Naukowej do obsadzenia przez pracownika Instytutu ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
§2
Powołuję komisję konkursową w składzie:
– Wojciech Wiszowaty – przewodniczący,
– Karina Michalska,
– Marta Klimanek.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§4
Informację o treści § 1 zarządzenia opublikować na stronie internetowej Instytutu Ekspertyz Medycznych oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Instytutu.

 

 zarządzenie nr 21