W związku z powołaniem Zarządzeniem Dyrektora Instytutu z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie wyborów do Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Medycznych oraz powołania Komisji wyborczej niniejszym wyznaczam termin zgłaszania Kandydatów na stanowiska w Radzie Naukowej Instytutu od dnia 23 sierpnia 2022 r. do dnia 7 września 2022 r.

Ponadto informuję co następuje:

  • Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady przysługuje wyłącznie Pracownikom Instytutu.
  • Kandydatury powinny być zgłaszane w formie pisemnej przewodniczącemu Komisji.
  • Każda osoba może zgłosić tylko jednego kandydata na każde z miejsc w Radzie wybierane przez pracowników.
  • Zgłoszenia proszę pozostawiać w sekretariacie Instytutu Ekspertyz Medycznych w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “Zgłoszenie kandydatury do Rady IEM”,
  • W sprawie szczegółów procedury zgłaszania kandydatów do Rady Instytutu zapraszam do zapoznania się z Zarządzeniem nr 1E/2022 Dyrektora Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi z dnia 03.01.2022r. w sprawie regulaminu wyborów do rady naukowej Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi,
  • Zgłoszenia niezgodne z powyższymi wytycznymi oraz wskazanym Regulaminem wyborów do Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi nie będą brane pod uwagę.

Wojciech Wiszowaty

Przewodniczący Komisji Wyborczej