Dyrektora Instytutu Ekspertyz Medycznych z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie wyborów do Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Medycznych oraz powołania Komisji wyborczej.

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 oraz § 3 ust. 1-4 Zarządzenia nr 1E/2022 Dyrektora Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi z dnia 03.01.2022 r. w sprawie regulaminu wyborów do rady naukowej Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi,

zarządzam, co następuje:

§1

Zarządzam wybory do Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Medycznych na dzień 8 września 2022 r. g 14.00, w siedzibie Instytutu Ekspertyz Medycznych.

§2

Powołuję komisję wyborczą w składzie:

– Wojciech Wiszowaty – przewodniczący,

– Karina Michalska,

– Marta Klimanek.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4

Informację o treści § 1 zarządzenia opublikować na stronie internetowej Instytutu Ekspertyz Medycznych oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Instytutu.

Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi 

Dr n. med. Agata Michalska