Dyrektora Instytutu Ekspertyz Medycznych z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Asystenta w Zakładzie Toksykologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi

 

 

Na podstawie art. 43 ust. 6 w zw. z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 Statutu Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi (Dz. u. z 2021 r., poz. 239), zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Ogłaszam konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Toksykologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi (konkurs o numerze identyfikacyjnym 3/ZTS).

Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.

Termin składania dokumentów: 14 sierpnia 2022 r.

Treść ogłoszenia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

– podania o zatrudnienie, zawierającego numer identyfikacyjny konkursu,

– życiorysu, zawierającego opis przebiegu pracy zawodowej, naukowej i funkcji biegłego,

– odpisu dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów magisterskich,

– listy publikacji,

– kopii certyfikatów zawodowych,

– kopii certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego,

– oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych,

– oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne lub skarbowe,

– oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim podaniu o zatrudnienie oraz załączonych do niego dokumentach dla potrzeb postępowania konkursowego i zatrudnienia w IEM w Łodzi”.

 

§3

 

Dokumenty należy przesłać w formie plików doc, docx lub pdf na adres: iem@iemlodz.pl.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi 

Dr n. med. Agata Michalska

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  16/2022 Dyrektora IEM z dnia 28 lipca 2022 roku.