Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi ogłasza nabór do pracy pracowników administracyjno-gospodarczych. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pełny etat, wynagrodzenie zasadnicze brutto 3650 zł, praca w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 8.00-16.00. 

 

Wymogi konieczne: 

– obywatelstwo polskie, 

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

– niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

– wykształcenie średnie, 

– umiejętność obsługi pakietu Office, 

– komunikatywność, 

– prawo jazdy kat. B, 

– umiejętność pracy pod presją czasu, 

– mile widziane doświadczenie w pracy w placówkach medycznych. 

 

Zakres zadań pracownika administracyjno-gospodarczego: 

– obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej, 

– prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej,

– dokonywanie rozliczeń z pobranej i doręczonej korespondencji, 

– archiwizowanie i digitalizacja dokumentów, 

– pomoc w organizacji szkoleń, spotkań i eventów, 

– współpraca z pracownikami innych działów w realizacji działalności statutowej IEM, 

– otwieranie i zamykanie lokalu Instytutu zgodnie z ustalonymi godzinami, 

– dbałość o czystość lokalu, 

– wszelkie czynności gospodarcze i konserwacyjne dotyczące lokalu, 

– bieżący kontakt z Administratorem nieruchomości,  

– zgłaszanie na bieżąco wszelkich awarii i usterek w lokalu, 

– nadzorowanie zużycia energii cieplnej, elektrycznej i wody,  

– nadzorowanie wszelkich prac remontowo-modernizacyjnych wykonywanych w lokalu, 

– nadzór nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi będących realizacją odrębnych umów zawartych przez Zleceniodawcę z innymi podmiotami, 

– czynności konserwacyjne urządzeń i wyposażenia biurowego oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia wymagającego tych czynności, 

– prowadzenie ewidencji usterek i awarii oraz należytego przechowania używanych do napraw materiałów oraz materiałów na wymianę, 

– pomoc przy rozładunku dostaw oraz dystrybucji wyposażenia i materiałów do pomieszczeń,

– pozostałe czynności administracyjno-gospodarcze, których konieczność wykonywania zostanie stwierdzona przez pozostałych pracowników.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres mailowy: iem@iemlodz.pl

 

W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.*

*w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji tekst usunąć