ZARZĄDZENIE nr 5/2022 

 

Dyrektora Instytutu Ekspertyz Medycznych z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Profesora Instytutu w Zakładzie Błędów Medycznych Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi 

 

 

Na podstawie art. 43 ust. 6 w zw. z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 Statutu Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi (Dz. u. z 2021 r., poz. 239), zarządzam, co następuje: 

 §1

 

Ogłaszam konkurs na stanowisko Profesora Instytutu w Zakładzie Błędów Medycznych Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi (konkurs o numerze identyfikacyjnym 4/ZBM). 

Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.  

Termin składania dokumentów: 08 kwietnia 2022 r. 

Treść ogłoszenia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

  §2

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów: 

– podania o zatrudnienie, zawierającego numer identyfikacyjny konkursu, 

życiorysu, zawierającego opis przebiegu pracy zawodowej, naukowej i funkcji biegłego, 

– odpisu dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu naukowego profesora, stopnia doktora habilitowanego lub stopnia doktora, 

– listy publikacji, 

– kopii certyfikatów zawodowych, 

– kopii certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego, 

– oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

– oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne lub skarbowe, 

– oświadczenia o treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim podaniu o zatrudnienie oraz załączonych do niego dokumentach dla potrzeb postępowania konkursowego i zatrudnienia w IEM w Łodzi”. 

  §3

 

Dokumenty należy przesłać w formie plików doc, docx lub pdf na adres: iem@iemlodz.pl. 

 §4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi 

Dr n. med. Agata Michalska

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2022 Dyrektora IEM z dnia 24 marca 2022 roku.